УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАБОТКА НА ГОРИВО MTS-01

Нискочестотните колебания се генерират от специално изчислена каскадна конструкция, поставен в отвора за преминаване на горивото, а високо честотните в ултразвуковата област- във вихрова камера, след каскадната конструкция, изчислена така, че освен ултразвук, да генерира кавитационни вълни. Заедно с това горивото преминава през серпентина със специална структура, която допълнително по физико-механичен път обработва горивото така, че намалява неговото повърхностно напрежение.

В резултат на съвокупността от тези въздействия, в горивото от една страна протичат бързи и необратими процеси на клъстерно деструктуриране и от друга страна в горивото на молекулярно ниво се индуцира енергиен потенциал, който след това се отдава в процеса на горене в двигателя. Устройството не вкарва нищо в горивото, не променя неговия химичен състав, няма движещи се части. Работи изцяло на физико-механичен принцип, като силно понижава вискозитета на горивото в следствие на което то се диспергира на много по-финни капки поради деструктурираните клъстерни вериги. Това обуславя по-финна капково-въздушна горивна смес, по-пълно изгаряне на горивото, повишено КПД на котли и двигатели и редуциране съдържанието на СО в изходните газове с до 50%, което свидетелства за по-пълно горене и по-добър еко ефект. Устройството е ефективно при обработка както на студени, така и на подгряти горива и води до тяхната икономия.

При изследвания на прототип на устройството от лаборатория на Кралската Шведска Академия на Науките, в реален работен процес на промишлени водогрейни котли, работещи с мазут показа намаление разхода на гориво от 4% до 6% в зависимост от режима на работа на котела. При изследвания на действието върху работата на дизелови ДВГ на тежка строителна и транспортна техника, резултатите са още по-добри: 8% – 15% икономия на гориво и намаление на азотните окиси, сажди и СО от 10% до 30% в зависимост от режима на работа на двигателя. Това е особенно важно при работата на корабни котли, двигатели и агрегати.

MTS-01 са единствените устройства, предназначени за обработка на мазут. При преминаване на мазута през MTS-01 се наблюдава значителен спад на вискозитета на мазута. MTS-01 са тествани в реални условия и работят на кораб. В следствие на спада на вискозитета температурата на подгряване на мазута бе свалена от 130 ? С на 90 ? С, което прави MTS-01 ефективени при работа на корабни котли, особено при гранични режими на работа.

Особено ефективни биха били при работа на танкери.

Ефекта при тях се изразява в три основни икономически и екологични ползи:

1. Икономия на гориво от 5-15 % в зависимост от режима на работа на котела;

2. Подобряване работата на машините, които в наши дни работят на гранично ниски обороти.

3. Еко ефект в следствие намаляването на изхвърлените в атмосферата на азотни окиси, сажди и СО от 10% до 30%.

Copyright. Mantechship.com